Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Новели депозитарної діяльності

З 13 січня 2015 року набули чинності зміни щодо здійснення депозитарної діяльності. Відповідне рішення було прийнято Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 року № 1575.

Зокрема дано нове визначення понять «безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах», «керуючий рахунком у цінних паперах», «нерезидент» та «резидент».

Встановлено, що документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток). Порядок подання Центральному депозитарію клієнтами документів (їх копій) визначається Правилами Центрального депозитарію. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, клієнтом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою.

У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

Усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідчені нотаріально.

Для обліку прав на цінні папери, що є об'єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб'єктів управління об'єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.

Внесено зміни щодо повноважень керуючого рахунком та особливостей здійснення безумовних операцій. Відредаговано розділ, що стосується вимог до складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру.