Владислав Михайловський

адвокатська допомога для Вас

Застава та іпотека

З 10 березня 2015 року набрав чинності Наказ Фонду державного майна України від 09.02.2015 року № 163 «Про затвердження Порядку погодження державними органами приватизації умов договорів застави майна та іпотеки».
Цей Порядок визначає основні засади прийняття державними органами приватизації відповідних рішень щодо погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки. Дія цього Порядку поширюється на державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію майна, та господарські товариства, у статутному капіталі яких є акції (частки, паї), що належать державі, та які перебувають в управлінні Фонду державного майна України, регіональних відділень Фонду державного майна України.

Підприємство для отримання рішення про погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки звертається до Фонду державного майна України (регіонального відділення) з відповідною письмовою заявою. Документи, які подаються до Фонду державного майна України (регіонального відділення) для розгляду і погодження умов договорів застави майна і/або іпотеки, підписуються керівником і головним бухгалтером Підприємства та скріплюються печаткою (за наявності).
До заяви додаються такі документи:
    рішення відповідного органу управління Підприємства згідно зі статутом Підприємства;
    проект договору застави майна і/або іпотеки (або укладений договір застави майна і/або іпотеки відповідно до вимог законодавства України);
    проект кредитного або іншого договору, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою (або укладений кредитний договір або інший договір, який забезпечується заставою майна або іпотекою відповідно до вимог законодавства України);
    копія статуту Підприємства, завірена в установленому порядку;
    картка зі зразками підписів керівника Підприємства (його заступників, головного бухгалтера), засвідчена в установленому порядку;
    довідка про загальну вартість отриманих кредитів за останні три роки станом на момент укладення договору застави майна і/або іпотеки, у тому числі непогашених у встановлені кредитними договорами (угодами) терміни (строки);
    документ, що засвідчує право власності на предмет застави Підприємства. У разі передачі в заставу товарів в обороті Підприємством надається довідка (складська довідка) про наявність цього майна;
    перелік майна, яке передається в заставу, із зазначенням таких даних: балансова вартість, рік будівництва або випуску, місцезнаходження, стисла характеристика, оцінка предмета застави відповідно до законодавства України. У разі передачі в заставу товарів в обороті додається перелік із зазначенням виду товару, інші його родові ознаки, його ціна;
    довідка Підприємства про те, що предмет застави вільний від будь-яких зобов'язань, та/або витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження;
    фінансова звітність (завірені в установленому порядку копії балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал) станом на останню звітну дату;
    техніко-економічне обґрунтування залучення кредитних коштів або укладення іншого договору, який забезпечується заставою майна і/або іпотекою;
    копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в якому передбачено здійснення відповідного залучення кредиту;
    довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Фонд державного майна України (регіональні відділення) протягом 30 робочих днів після надходження письмової заяви Підприємства приймає рішення про погодження умов договору застави майна і/або іпотеки чи відмову в погодженні. Рішення про погодження чи відмову в погодженні умов договору застави майна і/або іпотеки надається Фондом державного майна України у формі листа.